Shu Yinbiao

Chairman

Deng Jianling

Director of the Board,
President

Wang Sen

Director of the Board

Fan Qixiang

Vice President

Wang Yihua

Chief Financial Officer

Wang Wenzong

Vice President

Wang Limin

Chief Compliance Officer

Li Fumin

Vice President

Li Xiangliang

Vice President

Shu Yinbiao

Chairman

Deng Jianling

Director of the Board,
President

Wang Sen

Director of the Board

Fan Qixiang

Vice President

Wang Yihua

Chief Financial Officer

Wang Wenzong

Vice President

Wang Limin

Chief Compliance Officer

Li Fumin

Vice President

Li Xiangliang

Vice President